| İnternet Ortamında Pazarlama

0
174

İnternet Ortamında Pazarlama
ELEKTRONİK TİCARET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1.SANAL ŞİRKET,E-TİCARET(E-COMMERCE) ve E-İŞ(E-BUSİNESS)

1.1.1.SANAL ŞİRKET KAVRAMI

İngilizce”deki virtual sözcüğünün Türkçe”deki karşılığı sanal”dır. Sanal;kelime anlamıyla gerçekte var olan ancak görünmeyen anlamındadır.Sanal kavramı “gerçekte fiziki olarak varolmadığı halde etkisi olan,örgüt,işyeri ya da şirket karşılığı olarak kullanılmaktadır.”

Sanal şirketler sanal ürünlerini üreten işletmelerdir.Sanal ürün ise siparişin verildiği anda olmayan ancak on-line olarak üretimin sağlandığı ürünlerdir.Burada sanal şirket ifadesinden,şirketin gerçekte olmadığı değil,varolduğu,ancak ürünleri on-line aracılığı ile müşterilerine verdiği,bilgi paylaşımının fiziksel ortam olmadan gerçekleştirildiği şirketler ifade edilmektedir.

Sanal şirket kavramı ile ilgili olarak yapılan tanımlamalarda şu özellikler çıkartılabilir;

·      Değişen müşteri gereksinimlerine hemen uyum sağlayabilen ,

·      Yapısı itibariyle esnek,

·      Genelde,bir koşul olmamakla birlikte çok az insanla çalışan,ancak binlerce çalışanı da olabilir,

·      Çalışma zamanları çok esnek,kimi zaman istediğinizde işe gelebiliyorsunuz ve işi evinizde yapabiliyorsunuz.

·      Ağ teknolojilerini kullanan,

·      Ürünü müşteriye son derece hızlı ve On-Line satış yapabilme kapasitesine sahip,

·      Yönetsel yapısı itibariyle küçülen bir yönetim piramidi ve ortadan kalkan orta kademe yönetimi,

·      Daha geniş yönetim kontrol alanları,

·      Alt kademedekilere daha yüksek yetki ve inisiyatif verilmesi,

·      Bilginin toplandığı ve karar verildiği yerin birbirlerine daha yakın olması,

·      Yetişmiş personelin varlığı,

·      Muhtelif şirketlerin biraraya gelerek,kaynaklarını birleştirmeleri,

·      Kararların ekip halinde alınması ve dolayısıyla yönetim şeklinin katılımlı yönetim olması,

·      Ast ve üst ilişkilerinde yumuşama,

·      Liderin tüm problemleri çözmesi beklenmez,sorumluluklar büyük ölçüde astlara devredilmiştir,

·      Denetim yapısı farklılaşmıştır.Astlar kendi kendilerini denetlemektedir,

·      Sanal şirket yapılarında hiyerarşik katman sayıları azdır.Dolayısıyla mesleğinde ilerleyerek üst kademelere gelme şansı daha azdır,

·      Çalışma şekli de daha çok proje bazındadır,

·      Sanal şirketlerin ömürleri geleneksel şirketlere kıyasla daha kısadır,

·      Önplana çıkan yaratıcılık faktörü bulunmaktadır,

·      Her türlü değişimin arkasında yöneticilerin varlığı bulunmaktadır,

·      Sanal işletmelerde çalışanların,bir işletmede olabilecek pek çok işi bilen çok meslekli kişiler olması ,

·      İşin 7×24 saat temeline göre yapılması.

 

1.1.1.1. SANAL ŞİRKETİN DEZAVANTAJLARI

En önemli dezavantaj;”güven ve gerekli koordinasyon teşekkül ettirilemediğinde ortaya çıkacaktır.” Güven konusu sanal şirketler için en önemli hususlardan biridir.Çünkü sanal şirketler belli amaçları gerçekleştirmek için geçici ittifak niteliklerini de taşımaktadırlar.Sanal ortamda ortakların her zaman biraraya gelmesi mümkün olmayabilir.

1.1.1.2 E-TİCARET KAVRAMI

Ticaretin ilk kuralı şudur;”Müşterinin olduğu yere git”.O yüzden internet para kazandıracak bir potansiyeldir.

E-ticaretin en genel ve kabul görmüş tanımlaması aşağıdaki eylemleri kapsar:

·      Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi,

·      Firmaların elektronik ortamda buluşması,

·      Ödeme sürecenin yerine getirilmesi,

·      Taahhüdün yerine getirilmesi,mal veye hizmetin müşteriye teslimi,

·      Satış sonrası bakım,destek vb.hizmetlerin temin edilmesi.

E-Ticaret,iş süreçlerinin,iş ilişkilerinin,alım satım işlemleri ile ürün hizmet ve bilgi alışverişinin internet teknolojileri ve bilgi işlem ağları kullanılarak,sırayla intranet,exranet ve internet kullanılarak yürütüldüğü bir pazar anlamına gelmektedir.

1.1.1.3.E-İŞ KAVRAMI

E-iş  büyük oranda;

·      Potansiyel müşterileri elde tutmak,yeni müşteriler kazanmak ve müşterilerle ilişkileri geliştirmek,

·      Hizmet,satış ve bilgilendirme servisleriyle mümkün olan en kısa zamanda müşterilere ulaşmak,

·      Üretimde ve her türlü  iş projesinde maliyeti düşürüp verimi arttırmak gibi konularda internet/inranet ve özellikle web teknolojilerinin kullanılmasını içerir.

 

Pazarlama için e-iş platformunda olması gereken özellikler ise aşağıda tanımlanmıştır:

·      Müşteri profil sistemi(demografik özellikler,siparişler,sitedeki izler),

·      Mevcut müşteri bilgi sistemleri ile entegrasyon(çağrı merkezi),

·      Müşteri odaklanma sistemi(kişiye özel içerik ve görünüm),

·      Ürün katalog yönetimi(gruplandırma ve arama),

·     Kampanya yönetimi(yönetim,tanımlama ve uygulama),

·      Açık arttırma,

·      Alışveriş sepeti,

·      Entegre veri madenciliği ve analiz sistemi,

·      Hazır raporlar(trafik analizi,satış analizi,müşteri analizi vb.),

·      Pazarlama kullanıcıları tarafından da kullanılabilme,

·      Yeni,anlık,kişisel raporlar yaratabilme,

·      Kesintisiz hizmet(7 gün 24 saat sürekli çalışma),

·      Hızlı uygulama geliştirme,

·      Yeni stratejiler,düzenlemeler için çevikliği sağlayacak altyapı.

 

1.1.2 E-TİCARET ve E-İŞ ARASINDAKİ FARKLAR

E-İş çalışmalarının sonunda taraflardan herhangi biri ya da hiçbiri para kazanmayabilir,amaç sadece ürün tanımı ya da kişilerle tanışma da olabilir.Ancak

e-ticarette,tüm düşünceler para kazanmak çerçevesinde toplanmıştır.E-ticaret faaliyetlerinin sonunda taraflardan biri mutlaka ara kazanır.Temelde her ikisinin de amacı para kazanmaktır.E-iş,yeni pazar payları bulmak ve bu pazar paylarını genişletmeyi hedeflerken,e-ticaret”te ise kolay bir pazar bulmak ve bir başkası satış yapmadan hemen bir ya da birden fazla satış yapmak vardır.

 

1.2 E-TİCARETE GEÇİŞ

1.2.1. STRATEJİK YAKLAŞIM

Elektronik ticarete geçiş,üzerinde oldukça durulması gereken bir konu olmakla beraber gerçekten internet ortamında bulunup bulunmamayı tesbite yönelik bazı soruların cevap bulması gereklidir.Bu sorular;

·      Ben internet ile müşterilerime hangi değerleri nasıl sağlayabilirim?

·      İnternet sayesinde ulaşamadığım müşteri kitlelerine erişebilir miyim?

·      İnternetle,şirketimin eski yeteneklerini birleştirirsem,yeni müşteri ya da pazarlar yaratabilir miyim?

·      Yapacaklarım kimin işine yarayabilir?

·      İnternete bağlı olanlar kimler,gelir düzeyleri ne,nerede yaşarlar,bu kitlenin içinden kendime bir hedef kitle seçebilir miyim?

·      Halihazırda çalıştığım işletmelerle yaptığım işleri internete taşımak bana ne kazandırır,ne kaybettirir?

·      Tedarikçilerimle ve müşterilerimle ve internetle çalışmanın sonuçları ne olur?

·      Tedarikçilerim ve müşterilerim bu tür bir teknolojiye alışamazlarsa ben,iş ve verimlilik kaybeder miyim?

·      İnternet,ihracatımızı ya da uluslararası işbirliğimizi ne ölçüde etkiler?

·      İnternet.işletmemizi ne ölçüde dışa açabilir?

·      Bir web sitesi mi açmalıyız yoksa yaptığımız ticareti satın alma ve satış prosesinin tamamını internetlemeli miyiz?

·      Elemanlarımızın uzaktan evlerinden çalışması bize ne avantaj sağlar?

·      Maliyetler ya da ödediğimiz ücret düşerken gerçekten verimlilik artar mı?

 

Eğer yukarıdaki sorulara olumlu yanıtlar verebiliyorsak,bu noktadan itibaren internet ortamında herhangi bir varlık gösterebilmek için üç bileşene sahip olmalıyız.Bu bileşenler;

1) Stratejik konular

2) Yaratıcı tasarım

3) Teknoloji

Bu üç bileşene sahip olmakla beraber bir işletmenin elektronik ortamda başarı kabiliyetini tanımlamak içi dört anahtar noktanın da dikkate alınması gerekmektedir.Bu anahtarlar;

* Liderlik

* Yönetim

* Yeterlilik

* Teknoloji

 

1.2.2 BİR İŞ YERİNİN E-TİCARET UYGULAMASINI BAŞLATABİLMEK İÇİN İHTİYAÇLARI

1) DONANIM YATIRIMI: E-ticarete geçerken satın alınması gereken yatırımların başında mali donanımlar gelir. Bunlar;sunucular,yönlendiriciler ve PC”lerdir.

2) İNTERNET YATIRIMI: İnternete erişimimizi sağlayacak en uygun network hzmet sunucusunu ve internet servis sağlayıcısını belirlemeniz gerekir.

3) YAZILIM YATIRIMI: Ofisinize kurduğunuz bilgisayara gerekli yazılımları yani elektronik ticaret yazılımlarını mutlaka yüklemeniz gerekiyor.

4) ELEKTRONİK ÖDEME HİZMETLERİ YATIRIMI: İnternette sattığınız ürünün parasını nasıl tahsil edeceksiniz? sorusuna gelince e-ticaretin bu soruya getirdiği çözüm genellikle kredi kartı sistemine dayanıyor.Bunun içinde bir bankayla anlaşmanız şart.

E-ticaret uygulamasına geçmeden önce bir takım veriler elde edilmelidir ki bunlar;

·Öncelikle ürün ya da hizmet satışının yapıldığı kitlenin internet hizmetlerinden yararlanabilecek düzeyde olması gerekir.

·İnternet hizmeti verilecek ülkenin,bu hizmetleri engelleyecek hukuksal yapının olup olmadığı,

·İnternet hizmetini verebilecek teknik altyapının pazarda mevcut olup olmadığı,

·E-ticaret hizmeti vermek ile gerçekten de gereken verimin elde edilip edilemeyeceğinin tespiti,

·Firmanın e-ticaret hizmeti verebilmek için gereken sermaye birikimine sahip olup olmadığı,

·İnternet üzerinden satışı düşünülen ürün ya da hizmetlere ilişkin pazar araştırmasının yapılması,

·Ulusal pazarda ve sektör içinde e-ticaret hizmeti veren hangi kurumların olduğunun tespiti ve uygulama şekilleri ile elde ettikleri başarıların tespiti,

·Ulusal pazardaki internet ağı yapısının daha ayrıntılı tespitinin yapılması ve bu ağın uluslararası pazarlara erişebilme imkanının tespiti,

·Firmanın teknik anlamda e-ticaret hizmeti verebilecek donanımın kurulup kurulamayacağının tespiti,

· Firmanın e-ticaret amacıyla kullanacağı,çoğunlukla sadece bu işe özel en az bir bilgisayar ya da bilgisayar sisteminin kurulma imkanlarının artırılması ve busistemin kurulması,

· İnternet servis sağlayıcısı(İSS) hesabının temin edilmesi,

· Satışı ya da tanıtımı düşünülen ürün ya da hizmetlerin internet üzerindeki takdiminin planlanması,

· Firmanın müşterilerinin ilgilendikleri tüm sorulara yanıt bulabileceği şekilde kullanımı kolay bir web sitesinin tasarımının yapılarak oluşturulması.Bunun için bir servis sağlayıcısı  kuruluştan Web sitesinin açılması,

· Elektronik katalog olarak da tanımlanan bu sitenin gelişmiş değişkenli arama yeteneklerine sahip olmasının sağlanması,

· Hacker”lara karşı emniyetli bir elektronik haberleşme ortamının yaratılabilmesi için firewall yazılımının kurulması,

· Bilgilere sadece e-partner”ların (elektronik iş ortaklarının) ya da sorumlu personelin ulaşacağı şekilde kodlamaların yapılması,

· Oluşturulan sitenin mümkün olan her yerde reklamının yapılarak tanıtılması,

· Tüm pazarlama personeli ile iletişimin rahatlıkla sağlanabilmesi için e-mail hesaplarının oluşturulması,

· E-ticaret aşamasında,nakit akımlarının izlenebilmesi için özel yazılım paketlerinin temin edilmesi ya da hosting hizmeti veren kurumlar ile anlaşmanın yapılması,

· Ortaya çıkabilecek teknik nitelikteki problemlerin çözümüne yönelik olarak uzman bir personelin görevlendirilmesi,

 

Bir web sitesi oluşturulduktan sonra şirket içinde yönetsel yapıda bir takım düzenlemeler yapılmalıdır,

· Firma içinde mümkünse sadece e-ticaretle ilgili(faaliyetlerin yönetim,koordinasyon,gelişim ve kontrolünü sağlayan) bir departman ya da alt birimin oluşturulması,

· Sadece e-ticaret faaliyetlerinden sorumlu olacak şekilde en az bir personelin tedarik edilmesi ya da görevlendirilmesi,

· Söz konusu personele e-ticaret hizmetlerini yürütebilecek yetki ve sorumluluk verilmesi,

· Sorumlu personele gerekli eğitimin verilmesi,

· Ortaya çıkabilecek hukuki problemlerin çözümü ile ilgili olarak uluslararası ticari uygulamalara hakim bir hukuk müşavirinin bulunması,

1.2.3. FİRMANIN WEB SİTESİNE POTANSİYEL MÜŞTERİLERİN İLGİSİNİN ÇEKİLMESİ

· Sitenin akılda kalan ve faaliyet alanı ile direkt ilgili isme sahip olması.Domain”in kendi kategorisi içinde olması.

· Herkes tarafından kolay kullanıma sahip,akılda kalıcı,ilgi çekici,bir site tasarımına sahip olması,

· Arama motorlarından en az birine kayıtlı olarak,kendi sektöründe rahatlıkla bulunabilecek şekilde kategorisinin yapılması,

· Aynı iş kolunda veye farklı alanlarda hizmet veren diğer sitelere reklam verilmesi,

· Çeşitli sitelere belli miktarlarda sponsorluklar verlerek reklam olanaklarının yaratılması,

· Benzeri şekilde müşteri bazlı çeşitli promosyon ile insanların ilgilerinin çekilmesi,

· Promosyonlar harici kimi özel fırsatların müşterilere sunulması,

· Mümkün olduğu sürece siteyi ziyaret edenlerin e-mailleri alınarak kendlerine ulaşılması ve bu şekilde potansiyel müşteri listelerinin hazırlanması,

· Yeni ürünler hakkında,siteyi ziyaret eden herkese bilgilerin ulaştırılması,

· Müşterilerin şikayet,isteklerinin ve önerilerinin alınabileceği bir form tasarlanarak verilerin toplanması,cevaplandırılması ve gereken önlemlerin alınması,

 

1.2.4. BAŞARI ÖLÇÜMÜ

* Online gerçekleştirilen toplam iş hacmi,

* Online bağlantı kurup iş yapan müşterilerin sayısı,

* Online elde edilen müşteri sayısı,

* Online satın alınan ürün sayısı,

* Online sunulan hizmet hacmi.

 

1.3. ELEKTRONİK TİCARETİN ARAÇLARI

· TELEFON:Klasik elektronik ticaret araçlarından telefon;esnek ve interaktiftir.

· FAX:Elektronik ticarette günümüzde gittikçe önemini  yitiren bir araçtır.

· TELEVİZYON:Reklam faaliyeti için en önemli araç olan televizyonun tek dezavantajı;tek yönlü bir iletişim aracı olmasıdır.

· SMS:Sms,günümüzde elektronik ticarete çeşitlilik özelliği katmaktadır.

· ATM(Automatic Teller Machines):Elektronik ticarete sağladığı yararlar nedeniyle gün geçtikçe önemi artan ve geliştirilmesi zorunlu olan araçlardır.

· BİLGİSAYAR ve İNTERNET:Bu iki aracın olmayışı e-ticareti,elektronik olmaktan çıkaracaktır.

· WAP(WİRELESS APPLİCATİON PROTOCOL):Elektronik ticaretin internet üzerinden yürütüldüğü düşünülürse,ulaşım yelpazesinin genişletilmesi açısından etkili bir araç olarak göze çarpmaktadır.

 

1.4. ELEKTRONİK TİCARET TÜRLERİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

1.4.1. ELEKTRONİK TİCARET TÜRLERİ

1.4.1.1. B2B İŞLETMELER ARASI ELEKTRONİK TİCARET

Elektronik Veri Değişimi olarak da bilinen B2B,sadece kurumlara yönelik olarak oluşturulur.Söz konusu kurumlar bir firmanın çeşitli şekillerde ilişki içinde bulunduğu üçüncü şahıslar ya da aracı kurumları olabilir.B2B,bu kurumlar veya şahıslar ile ürün ya da hizmetin alım satımını,muhasebe işlemlerini,sipariş takiplerini vs. yürütebilirler.B2B günümüzde en etkin olarak kullanılan elektronik ticaret şeklidir.Sistem şirket içinde ya da bağlı irketler arasında yürütülmektedir.

İşletmeler arası e-ticaretin yaygınlaşmasına neden olan en önemli etkenler,işlem masraflarının azalması,ürün ya da hizmet kalitesinin yükselmesi ve tüketici hizmetlerinin iyileşmesidir.

1.4.1.2. B2C TÜKETİCİ-İŞLETME ARASINDAKİ ELEKTRONİK TİCARET

Tüketici-işletme arasındaki e-ticaret,tüketiciye yönelik olarak oluşturulmaktadır.Bu anlamda B2C müşterilere doğrudan,firmanın Web sitesi üzerinden satış yapılmasına verilen isimdir.Müşteriler,çeşitli bankalar üzerine kayıtlı kredi kartları ile firmanın sitesi üzerinden sipariş verirler.Sistemden sorumlu personel,söz konusu sipariş geldiğinde ödeme firmanın banka hesabına aktarıldığı andan itibaren ürünü hazırlayıp,bir dağıtım kanalı ile sipariş veren müşteriye ürünün aktarımını sağlar.

1.4.1.3. İŞLETME-DEVLET ARASINDAKİ ELEKTRONİK TİCARET

İşletmeler ile kamu kuruluşları arasında yapılan ticaret ve bilgi alışverişi bu kapsamdadır.

 

1.4.1.4. TÜKETİCİ-DEVLET ARASINDAKİ ELEKTRONİK TİCARET

Yaygın kullanımı olmayan bu yapıda,bir kişinin devlet kurunları ile olabilecek pek çok ilişkisi bu sistem içerisinde çözülmektedir.

1.5. ELEKTRONİK TİCARETİN TARAFLARI

>  ALICILAR

> SATICILAR

> ORTAKLAR

> ÜRETİCİLER

> ARACILAR

> BANKALAR

> BANKA DIŞI FİNANSAL KURUMLAR

> KOMİSYONCULAR

> SİGORTA ŞİRKETLERİ

> NAKLİYE ŞİRKETLERİ

> VERGİ,FON vs. İLİŞKİSİNİN OLDUĞU RESMİ KURUMLAR

> TİCARİ BİRLİKLER

> SİSTEMİN ÇALIŞMASINI SAĞLAYAN BİLGİ İŞLEM KURULUŞLARI

CEVAP VER